• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Terug naar alle projecten

  Succes@school: van kansarm naar kansrijk

  Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas

  2009

  Initiatiefnemers (school/vzw en leerlingenpopulatie)

  Het project werd in 2009 ingediend door de Vrije Technische Scholen van Sint-Niklaas.

  Doelstelling en concretisering (activiteiten/acties)

  Het project ‘succes@school’ beoogde de slaagkansen van kansarme leerlingen te vergroten. Men wil hun toekomst verzekeren door zorgzaam toe te werken naar een diploma. Men wenst ook dat deze op school mensen vinden die hun structuur en inspiratie geven om zich te ontwikkelen tot waardevolle jongvolwassenen.

  De doelgroep zijn de leerlingen van het secundair onderwijs uit de bso- en tso-richtingen.

  Om dit te realiseren werd een breed gammaaan initiatieven en ondersteuningsmodaliteiten gecreëerd. De school vertrok hierbij vanuit een brede visie op leerlingenbegeleiding. Men besefte dat leren èn welzijn nauw met elkaar verbonden zijn en had ruime aandacht voor beide componenten. In haar acties betrok de school leerlingen én leerkrachten en er ging ook veel aandacht naar de ouders.

  Men nam verschillende initiatieven voor de specifieke zorggroepen:

  – Voor de instellingskinderen startte men een zorgnetwerk op: men organiseerde overlegmomenten, legde een digitaal dossier aan en maakte afspraken over de omkadering van de individuele leerling;

  – Bijzondere aandacht ging uit naar obese leerlingen. Preventief organiseerde men lessen gezonde voeding, workshops en een gezond ontbijt en zorgde men voor meer beweging in de recreatieve momenten. Voor de leerlingen met overgewicht werd twee keer per week middagsport georganiseerd, men bezorgde hen de brochure Start to run en brochures over gezond leven en eten. Ook aan de ouders gaf men info over het programma voor obesen.

  – Alle ex-okanleerlingen krijgen een NT2 woordenboek. Men werkt samen met externe organisaties om extra taallessen te organiseren en ontwikkelt een leesproject met aangepaste leesboekjes.

  – Voor de leerlingen met leerstoornissen voorziet men een specifieke aanpak tijdens de lessen en tijdens de examens, bijlesmomenten over de middag en ’s avonds, pedagogische fiches voor de leerkrachten, een ontleenbibliotheek met themaboeken voor de ouders en overlegmomenten met de GOK-leerkrachten en de ouders.

  – Er is in de school ook een armoedebeleid voor de leerlingen met beperkte financiële middelen. Voor leerlingen van 1B en 2B koopt men basismateriaal aan en ander materiaal zoals rekenmachines, veiligheidsbrillen en werkpakken kan worden ontleend. Men volgt gerichte bijscholing en helpt ouders bij het aanvragen van een studiebeurs. Men tracht de factuur te beperken, screent het gebruik van handboeken en zorgt voor  goedkopere drankautomaten.

  Naast deze acties voor specifieke doelgroepen besteedde de school veel aandacht aan het welbevinden van alle leerlingen en werd gestreefd naar een voortdurende groei in verbondenheid. Hiertoe werden een aantal initiatieven genomen. Elk jaar werden een bevraging en een evaluatie uitgevoerd en de activiteiten die hun nut hadden bewezen werden opnieuw of aangepast georganiseerd.

  Volgende activiteiten werden in dit kader georganiseerd:

  – een pestactieplan.

  – werking van een zorglokaal.  Er werd een lokaal ingericht waar de leerlingen altijd iemand van het zorgteam kunnen vinden. Men zorgt ervoor dat deze personeelsleden professioneel werken door het aanbieden van allerhande nascholingen en interessante literatuur.

  – de organisatie van een interne time-out (dit is een time-out georganiseerd door de school zelf). In samenwerking met Outward Bound School Belgium werkte men gedurende week  – in de omgeving van Namen – aan de verhoging van de weerbaarheid van een twaalftal jongeren uit het  tweede jaar bso door het afleggen van een activiteitenparcours. Naast de begeleider van Outward Bound waren er ook vier leerkrachten aanwezig. Deze ervaring was niet alleen bijzonder voor de betrokken jongeren maar leerde ook de leerkrachten anders omgaan met leerlingen met problemen. Er werd veel aandacht besteed aan feedback en reflectie met het hele team. Zo kwam deze time-out ten goede aan de professionalisering van het lerarenkorps. De daaropvolgende jaren organiseerden vijf leerkrachten het hele project.

  Voor de derde jaren was er het project ‘De Uitdaging’. In samenwerking met de organisatie Nature ging men met de derdejaars voor enkele dagen naar de Ardennen. Het doel was de groepssfeer en groepsdynamica in die klassen te verbeteren. Men stelde vast dat de derdejaars daar nood aan hebben. Immers in het derde jaar heeft men, o.m. door de instroom vanuit andere scholen geen eenvoudige klassengroepen. Met groepsbevorderende activiteiten wil men spanningen en conflicten voorkomen.

  – in elke graad werd rond het thema ‘drugs’ gewerkt. Zo werd o.m. een projectweek gewijd aan drugspreventie’ en vond een anti-drugdag plaats voor de derde graad. Die dag bestond uit verschillende workshops, waarvan het toneelstuk Panda een onderdeel was. Men werkt nauw samen met De Sleutel, een organisatie die sinds 1974 actief is inzake preventie en hulpverlening in het kader van de drugsproblematiek. Een aantal leerkrachten uit de verschillende graden volgden vorming bij De Sleutel (o.a. Unplugged – (g)een vak apart: preventielessen op maat van de derde graad).

  – er werd ook geïnvesteerd in middagactiviteiten. Uit een bevraging van de leerlingen was immers gebleken dat er een grote vraag was naar activiteiten tijdens de middagpauze.

  Er werd een verfraaiing van de speelplaats voor de eerste graad doorgevoerd, er werd een lokaal met grasperk ervoor gezellig ingericht waar de leerlingen zich tijdens de middagpauze kunnen ontspannen, voor de leerlingen van de derde graad werd een kantine ingericht die ze zelf in orde houden en er werd ook materiaal aangekocht voor de middagactiviteiten, o.a. kimono’s voor de lessen jiu jitsu, een tweede kickertafel, twee soundblasters die voor achtergrondmuziek zorgen, ballen en ander sportmateriaal.

  – om de groepssfeer bevorderen werd geïnvesteerd in de kennismakingsdagen en tweedaagse ontmoetingsdagen.

  Geboekte vooruitgang

  Uit de jaarlijkse evaluatie bleek dat een aantal activiteiten nuttig waren en bijdroegen tot succeservaringen op school.

  Hefbomen en moeilijkheden

  Het project kon rekenen op veel steun en stimulering van de directeur en de projectcoördinator.  De leerkrachten reageerden dynamisch en enthousiast en zorgden voor een voldoende groot draagvlak bij het uitwerken van de initiatieven.

  Verder werd sterk projectmatig gewerkt. Vanuit een grondige analyse van de populatie werd het project eerst degelijk voorbereid, daarna volgde een goed uitgewerkte planning. De school besteedde vervolgens op het einde van het schooljaar veel zorg aan de evaluatie om zo de acties van het volgend school jaar voor te bereiden.

  Een aandachtspunt van bij de start van het project was dat de financiële ondersteuning aangewend werd voor recurrente kosten (o.a. vervoerskosten, verblijf, betaling van externe begeleiding). Dit zou een probleem vormen na de vijf jaar ondersteuning door de stichting. Tijdens het project probeerde men de kosten naar de toekomst te drukken door enerzijds materiaal aan te kopen (bv. tenten en keukenmateriaal aankopen zodat het verblijf in de Ardennen goedkoper wordt) en anderzijds de leerkrachten bij te scholen zodat geen beroep moet worden gedaan op externen om de projecten te begeleiden.

  Voortzetting van project

  De evolutie om de kosten te drukken en de activiteiten in te bedden in de reguliere werking viel op het einde van de projectduur stil. Het was niet zeker dat de aangeboden activiteiten een continuering zouden krijgen op basis van de recurrente werkingskredieten.

  In 2018 worden de activiteiten die startten tijdens het project nog verdergezet. Het materiaal dat gekocht, wordt nog steeds gebruikt.  Het NT2-woordenboek wordt uitgeleend in plaats van het te geven. Een drugdag gaat nog steeds door, ook de kennismakingsdagen in de Ardennen zijn een succes.

  Er wordt nog steeds sterk ingezet op een beleid dat gelijke kansen biedt aan iedereen. Voor de eindreis naar Barcelona helpen de leerlingen om de kostprijs te drukken.  Zij verkopen allerlei lekkers, doen een nazicht van de auto, wassen de auto tegen betaling, enz.

  Contactgegevens

  Fleur Hofman, Directrice

  Vrije Technische Scholen (St Niklaas), Breedstraat 152, B-9100 Sint-Niklaas

  03 777 07 06fleur.hofman@vtssn.be

  Nathalie Verdonck

  Vrije Technische Scholen (St Niklaas), Breedstraat 152, B-9100 Sint-Niklaas

  03 777 07 06nathalie.verdonck@vtssn.be

  bsotso@vtssn.be

  Terug naar alle projecten