• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Terug naar alle projecten

  Boutique Monique

  Stedelijk Lyceum Offerande Antwerpen

  2016

  Initiatiefnemers (school/vzw en leerlingenpopulatie)

  Het project werd in 2016 ingediend door het Stedelijk Lyceum Offerande te Antwerpen.

  Beginsituatie

  Het Stedelijk Lyceum Offerande is een relatief kleine secundaire buurtschool in Antwerpen. Sinds 2013 wordt in de school uitsluitend onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (11 tot 19 jaar) aangeboden. De school heeft zich gespecialiseerd in het uitbouwen van diverse trajecten op maat van deze zeer heterogene doelgroep.

  Bij de start van het project in 2016 waren er 18 klassen waarbinnen ongeveer 200 leerlingen intensief begeleid worden op vlak van onderwijs, vrij tijd, gezondheid, welzijn, enz. Alle leerlingen zijn anderstalige nieuwkomers die van enkele weken tot maximum 2 jaar in België verblijven; de meesten leven in onzekerheid omtrent de verblijfsduur.  Er is dus een groot leerlingenverloop.

  Ongeveer 40% van de leerlingen heeft in het land van herkomst geen of beperkte scholing gekregen; ongeveer  30% van de jongeren zijn niet-begeleide jongeren die zonder ouders in België zijn. Globaal geldt voor 90% van de leerlingen dat zij uit sociaal kwetsbare milieus komen. Tot 100% van de leerlingen krijgen jaarlijks het GOK-statuut.

  Doelstelling en concretisering

  Het project ‘Boutique Monique’ is een jeugdcentrum dat opereert vanuit het Stedelijk Lyceum Offerande waar men uitsluitend onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (tussen 11 en 19 jaar) aanbiedt.

  Men wil -in samenwerking met partners- de anderstalige jongeren naar laagdrempelige buitenschoolse activiteiten toeleiden. Bij die toeleiding naar bestaande initiatieven en organisaties (o.a. sport, cultuur, enz.) moeten heel wat drempels overwonnen worden. De school kan het proces vergemakkelijken door hierin een sturende en begeleidende rol op te nemen. Vanuit Boutique Monique wil men bruggen bouwen met socio-culturele organisaties, vrijetijds- en welzijnsvoorzieningen. Tevens wil Boutique Monique een inspirerende ontmoetingsplaats zijn voor leerlingen, ouders, buurtbewoners, studenten, enz. Het finale doel is om zoveel mogelijk jongeren van de school te integreren in het reguliere vrijetijdsaanbod: sport, cultuur, vakantiejobs, jeugdwerk, enz.

  De vier pijlers waarvoor men organisaties als schakelpartners zoekt, zijn: cultuur, sport, jeugdwerking en sociaal werk.

  De tussendoelen worden per jaar aangepast. Bv. Voor het tweede werkjaar werden – vertrekkend vanuit de vier pijlers – volgende subdoelen geformuleerd:

  1. Verder verdiepen van het systeem van informeren en kennis bevorderen over het vrijetijdsaanbod in Antwerpen. Dit werd geconcretiseerd in verschillende bezoeken aan jeugdorganisaties (Habbekrats, JES, Kras), het uitwerken van een maandelijkse vrijetijdskalender met vrijetijdsmapje en het werken met lidkaart.

  2. In verband met het bestaande vrijetijdsaanbod een basismodel rond samenwerking met schakelpartners en  netwerk rond de school uitbouwen. Hiertoe werd onderzoek gevoerd naar mogelijke partners voor samenwerking animatorcursus; keuze voor trajectwerking (bv. voortraject animatorcursus) gemaakt samen met een partnerorganisatie; de cursus citycoach vertaald naar OKAN-leerlingen en partners gezocht voor stages.

  3. Met de focus op jeugdwerk, leerlingen toeleiden naar trajecten die aansluiten bij hun talenten en interesses. Potentiële kandidaten voor de verschillende cursussen worden gedetecteerd en geselecteerd door leerkrachten.

  4. Opvolgen van de leerlingen in hun vrijetijdstraject en continuïteit garanderen. Hiertoe worden terugkoppelingsgesprekken gevoerd met de leerlingen, partners, begeleiders van de leerlingen,enz.

  Wat cultuur betreft werd gewerkt met volgende partners: (1) Rataplan, een theaterzaal in Borgerhout, (2) Boslabs, een artistiek laboratorium in het centrum van Antwerpen, (3) Fameus, een organisatie die iedereen ondersteunt die in zijn vrije tijd gepassioneerd bezig is met kunst, (4) Ward De Beer,  een muziekatelier.

  Wat sport betreft organiseerde men activiteiten i.v.m. voetbal (zaal- en veldvoetbal), volleybal, klimmen, andere sporten en individuele trajecten citycoach.Citycoach laat jongeren kennismaken met het begeleiden van sportieve activiteiten. De jongeren worden opgeleid tot hulpcoach.

  Concreet volgden acht leerlingen de cursus Citycoach; tien leerlingen werden ingeschreven voor voetbal; voor de volleybal is er een eigen schoolploeg; een drietal leerlingen gingen mee op kamp met Nature om te klimmen; een twintigtal leerlingen kochten een sportkaart bij Buurtsport, een organisatie die het mogelijk maakt te sporten en te bewegen in eigen buurt.

  De pijler jeugdwerking wordt uitgewerkt in het jeugdhuis binnen de school, de sociale kledingswinkel boutique Monique en de huiswerkklas. In het jeugdhuis worden er diverse workshops en activiteiten georganiseerd. 17 leerlingen startten met een voortraject in het jeugdhuis dat een voorbereiding was op een animatorcursus; in de sociale kledingswinkel kunnen jongeren helpen en zijn er informele babbelmomenten en worden creatieve workshops georganiseerd; binnen de huiswerkklas  zorgt men voor huiswerkbegeleiding en remediëring en is er veel aandacht voor leesbevordering. Ook oud-leerlingen komen naar de huiswerkbegeleiding.

  Voor de activiteiten in het jeugdhuis die binnen het luik sociaal werk vallen, was er een ruime belangstelling en dus een grote opkomst. Men heeft aandacht voor werk en wonen. Voor ‘werk’ is er een samenwerking met JES, een organisatie die jongeren wil sterker maken in hun zoektocht naar werk, met de VDAB en met diverse andere organisaties. Voor ‘wonen’ wordt samengewerkt met Caritas, Orbit vzw en diverse woonorganisaties.

  Geboekte vooruitgang

  Het project werd tussentijds geëvalueerd en dat leidde tot efficiëntere en doelbewuste keuzes. Men zet nu in op een beperkter aanbod waarin intensiever gewerkt kan worden met schakelpartners. Daarnaast wordt ook sterk ingezet op schoolinterne communicatie over het project.

  De investeringen in de diverse partners loonde reeds. Een aantal jongeren stromen reeds door naar bestaande organisaties.

  Hefbomen en moeilijkheden

  Een sterk punt is dat de school reeds ruime ervaring kende met de uitbouw van diverse projecten op maat van een zeer heterogene doelgroep. Ook was er reeds een tweedehands kledingwinkel die uitgebaat werd door de leerlingen.

  Voortzetting van project

  Nog lopend project

  Contactgegevens

  Stedelijk Lyceum Offerande, Offerandestraat 19, 2060 Antwerpen

  Telefoon: 03/502.18.60. E-mail: offerande@stedelijklyceum.be

  Contactpersoon: Joris Verlinden (coördinator).

  Terug naar alle projecten