• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Terug naar alle projecten

  Middagactiviteiten

  IVIO Binnenhof Gent

  2004

  Initiatiefnemers

  Het project werd in 2004 ingediend door BuSO Binnenhof te Gent. De naam van de school is IVIO Binnenhof.

  Beginsituatie

  Het project wordt omschreven als ‘Middagactiviteiten in BuSO Binnenhof Gent: een brug naar een zinvolle vrijetijdsbesteding’.  Binnenhof is een BuSO school voor leerlingen tussen 12 en 21 jaar (van licht tot ernstig mentale beperking). Daarnaast heeft de school ook een opvang voor kinderen met autisme. De school telt bijna 200 leerlingen en een vijftigtal personeelsleden Veel leerlingen komen uit een sociaal zwak milieu; de school heeft ongeveer 30% allochtone leerlingen.

  Van bij de start kan het project rekenen op een sterk schoolteam dat enthousiast, coöperatief en vanuit een gedeelde visie –gebaseerd op respect-  en vaak op basis van vrijwilligheid bijdraagt tot het project.

  De financiële ondersteuning werd gebruikt voor het aanschaffen van duurzaam materiaal, o.a. uitbreiden muziekkoffer, aankoop van 6 djembés, een beamer, enz.

  Doelstelling en concretisering

  Veel leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs hebben het moeilijk om hun vrije tijd op een zinvolle manier door te brengen. Ook de ouders willen dat hun kinderen meer doen dan TV kijken.  Vanuit de school wil men hier iets aan doen. Men zoekt naar de hobby’s of interesses van de leerlingen en wil hen een kans geven om een hobby aan te leren. Hiertoe worden onder de middagpauze een veelheid aan activiteiten opgezet. De leerlingen leren kiezen uit een gamma aan mogelijkheden en leren omgaan met genomen engagement.

  – Uitbouwen van middagactiviteiten

  In het begin van het project werden op de middag volgende activiteiten georganiseerd: gezelschapspelen, bingo, postzegelclub, binnenhofidool (zang), middag van muziek, netbalcompetitie, sportkoffer, voorlezen, spel en beweging, circustechnieken, musiceren, djembé, dansclub. Elk jaar werden deze uitgebreid, o.a. wellness, ropeskipping, spelen met taal, Engels, Magazine, acro-gym, e.a. Leerlingen komen zelf met voorstellen.

  Ongeveer driekwart van de leerlingen neemt deel aan de middagactiviteiten. De groepen worden heterogeen samengesteld. Bijna de helft van de leerkrachten is hier op vrijwillige basis bij betrokken. Bv. voor ‘jumpen’ volgde de verantwoordelijke leerkracht eerst zelf een opleiding om de technieken onder de knie te krijgen.

  Er liep ook een project in samenwerking met vier studenten van het muziekconservatorium met als resultaat een opvoering waarin heel wat middagactiviteiten geïntegreerd waren. Bij de voorbereiding van dit evenement waren 30 leerlingen elke maandag betrokken en 60 periodiek. Ook 12 leerkrachten werkten wekelijks mee. De vier studenten werden heel het jaar intensief door de school begeleid. Zo volgden ze een aantal “gewone lessen” en leerden ze de huisstijl van de school kennen. Omdat dit deelproject zo arbeidsintensief was, werd dit tweejaarlijks georganiseerd.

  Donderdagmiddag is het “mediatheekdag”. Dan kunnen de leerlingen kennis maken met alles wat er in de mediatheek te vinden is. Op vrijdag krijgen ze de kans te ontlenen wat ze op donderdag gebruikt hebben.

  Leerlingen hebben vaak moeite met het kiezen van activiteiten en moeten hierin geholpen worden. Ook het doorstromen naar een club is niet evident voor het publiek van deze school. Men probeert de leerlingen binnen de context van de school zelfvertrouwen te geven zodat ze de stap naar een club durven te zetten. Men heeft een lijst opgemaakt van plaatsen waar ze terecht kunnen. Die werd aan de ouders meegegeven, maar ook voor hen is contact nemen met een club een grote stap.

  – Organiseren van een Binnenhofdag

  Op de laatste dinsdag van elk schooljaar wordt de Binnenhofdag georganiseerd. Op deze dag willen de leerlingen elkaar tonen wat ze kunnen. Elk jaar wordt een thema gekozen, bv. ‘fitdag’, ‘tijd’. De voorstellen voor de invulling van deze dag komen uit de leerlingenraad. Alle leerkrachten nemen een taak op zich.

  De dag bestaat uit drie grote delen: activiteiten geschikt voor heterogene groepen, een picknick op de speelplaats en een vrij podium ( geen playback).

  Bv. de fitdag startte met een gezond ontbijt en voor ’s middags was een lunchpakket voorzien, beide aangeboden door de school. Alle leerkrachten zijn bij deze dag actief betrokken. Vanaf 7.30u wordt het ontbijt voorbereid; er is een atletiekpiste; ’s middags is er aerobic voor iedereen en in de namiddag is er de “binnenhofloopdag” en een “sportkermis”. Met het hele team heeft ’s avonds een kritische evaluatie plaats met als doelstelling de kwaliteit hoog te houden en indien mogelijk nog te verbeteren.

  – Organisatie van sportdag

  Ook  sportactiviteiten zijn een goede en gezonde  weg om tot een zinvolle invulling van de vrije tijd te komen en om de leerlingen te leren participeren in buitenschoolse activiteiten. Zo werden een bepaald jaar drie grote sportdagen georganiseerd waarop vooral niet zo gewone sporten (bv. muurklimmen, squashen) werden geïntroduceerd. Ook namen leerlingen deel aan verschillende competities. De leerlingen werden hierin begeleid door enthousiaste vrijwilligers (leerkrachten). In 2007 werd de school ‘Laureaat Sportactieve School’ en ook genomineerd als ‘Fitte School’.

  Geboekte vooruitgang

  In deze school wordt emancipatorisch gewerkt. Vanuit een respect voor de leerlingen wordt ingespeeld op wat de jongeren zelf aanbrengen. De aangeboden activiteiten hebben dan ook een zeer groot succes (meer dan 75% van de leerlingen participeert).

  Dit project heeft voor de leerlingen een enorme meerwaarde. Hun zelfvertrouwen groeit en hun sociale vaardigheden en creativiteit nemen toe.

  Het was de bedoeling dat deze activiteiten ook toeleiden naar externe vrije tijdsbesteding. Dit gebeurt wel, maar de school heeft hierover geen systematische informatie. Van een aantal leerlingen weet men dat zij contacten legden met externe organisaties. B.v. na het eerste projectjaar kon men aangeven dat drie leerlingen ingeschreven zijn in een club; één leerling heeft ingeschreven voor een postzegelwedstrijd (club in parochie) en werd genomineerd; verschillende leerlingen gaan nu zelfstandig naar de bibliotheek.

  In een buitengewoon onderwijs waarvan de grootste groep maatschappelijk kwetsbaar is en 28% van allochtone afkomst is het opmerkelijk dat de school vrijwel alle ouders (slecht drie niet) bereikt.

  Uit een algemene tevredenheidspeiling bij het personeel haalde de school een gemiddelde score van 8,7 en ‘collegialiteit’ scoorde het hoogst. Bij de leerlingen nam 97% deel aan de tevredenheidsmeting, 82% hiervan neemt deel aan minstens één middagactiviteit. De leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden over de school in het algemeen en over de middagactiviteiten in het bijzonder.

  Hefbomen en remmingen

  De school kan rekenen op een sterk geëngageerd en coöperatief team dat werkt vanuit respect voor de leerlingen, collega’s en ouders.  Zij vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie en iedereen neemt op vrijwillige basis activiteiten op, ook als deze na de schooluren vallen.  Om dit te versterken werd veel geïnvesteerd in teambuilding voor de leerkrachten.

  Voortzetting van project

  Het project zit verankerd in de middagactiviteiten. Deze werden doorheen de vijf jaar uitgebreid en zullen na de vijf jaar blijven doorlopen. Een werkgroep van 20-tal leerkrachten organiseren deze activiteiten voor het hele schooljaar.  De activiteiten worden gefaciliteerd omdat zij ook een link hebben met de vakken en omdat er een uitbreiding kwam van duurzaam materiaal.

  De financiële ondersteuning vanuit de Stichting Koningin Paola hield een grote waardering in voor de manier van werken binnen de school èn de mogelijkheid om materiaal aan te kopen (o.a. circusmateriaal, muziekinstallatie).

  Het project ‘Middagactiviteiten, een brug naar zinvolle vrije tijdsbesteding’ loopt nog steeds verder. Het aanbod wordt elk jaar opnieuw bekeken een aangepast. Toch blijven bepaalde activiteiten reeds van bij de start doorlopen zoals circustechnieken en mediatheek, sport en dans, de sportdagen en de Binnenhofdag. Om leerlingen warm te maken voor een zinvolle vrijetijdsbesteding werd de laatste jaren samengewerkt met externe organisaties zoals vzw Jong, Habbekrats, Sport na school en Platform K. Recent liep er ook een dansproject in samenwerking met Danspunt, Platform K en Muda (school voor muziek en dans). Er werd een dansvoorstelling ‘Dance, dance otherwice we’re lost’ gemaakt en twee voorstellingen gegeven in het cultureel centrum in Sleidinge. (Voor foto’s zie: https://platform-k.be/nl/voorstelling/dance-dance-otherwise-were-lost-2017).

  Men blijft zoeken naar financiële ondersteuning, o.a. bij Marnixring en Roatry, om de leerlingen dit extra aanbod kosteloos aan te bieden.

  Verschillende leerlingen een oud-leerlingen zijn aangesloten bij een G-sport vereniging, vooral basketbal of voetbal. Een aantal leerlingen en oud-leerlingen zijn aangesloten bij een dansvereniging. Velen hebben ook de weg gevonden naar ‘De fabriek’ een jongerentrefpunt van vzw Habbekrats of doen mee aan activiteiten van de jongerenwerking of meisjeswerking van vzw Jong

  Contactgegevens

  Mevr. Kristien De Meyer, Adjunct-Directrice 

  IVIO-BINNENHOF, Peperstraat 27, B-9000 Gent

  Tel : 09/223 98 71    –   kristien.demeyer@ivio-binnenhof.be

  www.ivio-binnenhof.be

  www.facebook.com/iviobinnenhof/


  Terug naar alle projecten