• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Terug naar alle projecten

  Interculturele Magneetschool

  Instituut Maris Stella – Sint Agnes Borgerhout

  2006

  Initiatiefnemers

  Het project werd ingediend in 2006 door het Instituut Maris Stella – Sint Agnes te Borgerhout.  De school heeft twee vestigingsplaatsen, één voor het tso en de derdegraad bso en een andere uitsluitend voor het bso en OKAN.

  Beginsituatie

  Veel leerlingen in het Instituut Maris Stella – Sint Agnes (IMS) komen uit risicogroepen en een grote meerderheid heeft een allochtone achtergrond. Elk jaar heeft men een groot aantal  ‘moeilijke’ leerlingen die heel wat begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

  De school heeft het imago van een concentratieschool en wordt geconfronteerd met veel schoolwisselingen; vooral in de tweede graad is er een groot verloop van leerlingen.

  Als proeftuin Brede School werd de school vanuit het departement onderwijs opgevolgd en begeleid.

  Doelstelling en concretisering

  Met het project wil men binnen de school, met leerlingen uit het bso en tso, een leef- en leerklimaat creëren waarin respect voor ieders eigenheid centraal staat, een mentaliteitsverandering bewerkstelligen zodat de relatie leerlingen-school vlotter verloopt en de integratie van leerlingen vergemakkelijken door het ontwikkelen van interculturele en sociale vaardigheden.

  Men wil werken aan de uitbouw van de Brede School als hefboom om de negatieve spiraal van frustraties te doorbreken en om de leerlingen meer ontwikkelingskansen te bieden.

  Tijdens de vijf projectjaren werd rond drie componenten gewerkt:

  – Ondersteuning leerlingen en leerkrachten. De voornaamste doelstelling hiervan is de participatiegraad van leerlingen binnen het schoolgebeuren te verhogen.

  Het eerste jaar werd vorming gegeven aan leerkrachten waarbij vooral handvatten aangereikt werden om jongeren te ondersteunen in hun participatie. Bv. leerlingen leren vergaderen, leren kritiek formuleren, enz. Vanaf het tweede jaar werd meer gefocust op een goed functionerende leerlingenraad. Gaandeweg ontwikkelde de leerlingenraad zich tot een stabiele groep die heel wat activiteiten organiseert. De leerlingenparticipatie kreeg hierdoor een stevig fundament.

  Een multifunctionele ontmoetingsruimte en een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. Aanvankelijk werd gestart met een jongerencafé die twee woensdagnamiddagen per maand open is. Het eerste jaar was de opkomst eerder beperkt. Vanaf het tweede jaar werd,  in samenwerking met een aantal organisaties in de buurt, een vrijetijdsaanbod georganiseerd en werd de buurtsport een vaste partner.

  Het jongerencafé groeide uit tot een vaste waarde. Wekelijks komen er op woensdag een veertigtal leerlingen samen, bij regenweer kan dit oplopen tot zestig leerlingen. Ze kunnen er terecht voor een babbel, een drankje, biljart, tafelvoetbal, film, playstation en internet. Drie leerlingen van de leerlingenraad houden zelf dit jongerencafé open. De leerlingenraad is steeds bij de inrichting en de verdere uitbouw van het jongerencafé betrokken. De werking wordt wekelijks geëvalueerd. Er is ook elke woensdag een begeleider  aanwezig.

  Daarnaast werden meer sport- en vrijetijdsactiviteiten ontwikkeld. In samenwerking met buurtsport Borgerhout en Let’s go Urban (een hiphopopleiding georganiseerd door de stad Antwerpen) biedt de school op woensdagnamiddag een sportstimuleringsproject aan. O.a. Thai boks (simulatie van sport in clubverband met vaste groep jongeren) en ‘Dans Let’s go Urban’ (vaste groep meisjes met streetdance en breakdance). OKAN-leerlingen worden begeleid naar sportclubs in samenwerking met de Schoolbrug (een vzw die de brug legt tussen scholen in de stad Antwerpen en maatschappelijk kwetsbare ouders en kinderen). Er wordt hen een SNS-pas (Sport na School) aangeboden waarmee ze aan een voordelige prijs naar allerlei sportactiviteiten kunnen gaan. Een leerkracht geeft op woensdag vrijwillig Zumba-lessen (12 tot 20 deelnemers). Er worden fietslessen voor beginners georganiseerd en in samenwerking met Buurtsport werden er 15 fietsen aangeschaft. Tenslotte, wordt een jongerenkoor (met zanglessen op woensdag) uitgebouwd.

  Het impulsproject jobtoeleiding (CV2). Dit deelproject wil jongeren een positief toekomstperspectief bieden en hen zelfredzaam maken in het solliciteren. Men wil school en arbeidswereld beter op elkaar afstemmen en zo de doorstroom van jongeren naar de arbeidsmarkt vlotter laten verlopen. Vanaf 2008 werd een extra training telefonie  in verband met stage en sollicitatie opgenomen door de VDAB (hierdoor wordt dit luik niet verder financieel ondersteund door de Stichting).

  Daarnaast bouwde de school tijdens de projectperiode ook de Brede Schoolwerking verder uit. Zo was er de deelname aan wijkfeesten, ramadanmarkt, buurt aan de beurt en kunst op de baan.  Er werden acties ondernomen samen met de senioren van dienstencentra en de voetgangersbeweging voor extra verkeerslichten in de schoolomgeving, er werd meegewerkt aan de versiering van kerstbomen en het tooien van de etalages in het kader van Valentijn.

  Geboekte vooruitgang

  Het project realiseerde een aantal meetbare resultaten:

  – het aantal schoolveranderingen is gedaald. Dat zorgt voor een stabielere schoolcultuur en minder leerlingenproblematiek;

  – ook het aantal C-attesten daalde;

  – er is in de school veel meer rust gekomen. De directie en de leerkrachten drukken veel meer dan bij de eerste contacten hun vertrouwen uit dat ook met “moeilijke” doelgroepen succesvol kan worden gewerkt;

  – ook wat ouderbetrokkenheid betreft behaalt de school goede resultaten: bij oudercontacten wordt 80 tot 90% van de ouders bereikt.

  Hefbomen en moeilijkheden

  Van bij de start heeft de school op een professionele wijze projectmatig allerlei initiatieven uitgewerkt en hierbij steeds de doelstelling voor ogen gehouden.  Op regelmatige tijdstippen werd de nodige tijd uitgetrokken voor een grondige evaluatie door alle betrokkenen en voor bijsturing waar nodig.

  Voortzetting van project

  De school is in de loop der jaren verder blijven werken in de geest van dit project. Zo is blijvend aandacht besteed aan het welbevinden, het ondersteunen van leerlingen en leerkrachten, het opzetten van activiteiten, enz. Brede School is intussen sterk ingeburgerd en uitgebreid in de school (leerlingenraad, sportactiviteiten, jongerencafé, cultuuruitstappen, uitwisselingsprojecten, enz.). De leerlingenpopulatie is dezelfde gebleven (+/-95% SES), de geboekte vooruitgang heeft de school kunnen handhaven (vb. minder schooluitval en schoolverandering, een relatief laag aantal C-attesten). De laatste jaren zet de school ook meer in op participatie, o.a. door leerkrachten, leerlingen en ouder nog meer te betrekken in de besluitvorming.

  Contactgegevens

  Dhr. Dimitri Meurrens, Directeur

  Instituut Maris Stella – Sint Agnes

  Turnhoutsebaan, 226, 2140 Borgerhout

  Tel : 03/236 91 07 – directie@ims-borgerhout.be

  Terug naar alle projecten